เว็บไซต์นี้ จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกินและจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาดีเฟอร์ราซีร็อกซ์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีชื่อว่า โครงการเอ็กซ์แพป (EXPAP) ภายใต้การควบคุมดูแลฐานข้อมูล โดยมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แห่งประเทศไทย และ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกินได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Expap

จำนวนของผู้ป่วยในโครงการ Expap ตั้งแต่ปี พ.ศ 2549
มีจำนวนทั้งสิ้น 2288 คน และผู้ป่วยยังคงสิทธิ์ในโครงการ
มีจำนวน 465 คน

 
     
 
Email :
Password :
Login
Register
 
     
โดยมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แห่งประเทศไทย และ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข